Ιερός Ναός Υπαπαντής

Μεταβυζαντινό Μνημείο, θέση: ΒΔ άκρο του οικισμού των Λεπιανών. Έχει κηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με ζώνη προστασίας εκατό (100) μέτρων. (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ33/56213/1066 π.ε./9-1-1992 – ΦΕΚ 118/Β/25-2-1992).  Ο ναός της Υπαπαντής ανεγέρθη το 1415 και παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Πρόκειται για μονόχωρη βασιλική κτισμένη με αργολιθοδομή, καλύπτεται με δίρριχτη ξυλοστέγη και εσωτερικά είναι κατάγραφη με τοιχογραφίες. Το τέμπλο του Ναού του Αγίου Ιωάννη στα Λεπιανά είναι έργο μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας.